info@metropolbelgelendirme.com
0212 213 60 06

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3)

Metropol Belgelendirme > Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3)

1. AMAÇ/KAPSAM

Bu program, Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 (13UY0142-3REV 01) Ulusal Yeterliliğine
göre adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav
koşullarını, kabul şartlarını hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Plastik Profil Üretim Operatörü
(Ekstrüzyon) (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri
çerçevesinde, ekstrüzyon yöntemiyle plastik profil üretme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Plastik Profil Üretim Operatörü, hammaddeleri üretime hazırlayıp profil üretim hattının ayar ve kontrollerini
yapar, kalıp ve kalibratör bağlar, ürettiği ürünün son işlemlerini yaparak ilgili alana sevk edilmesini sağlar.
Plastik Profil Üretim Operatörü, kullandığı makine, ekipman ve teçhizatın koruyucu bakım ve temizliğini yapar;
üretim süreciyle ilgili tüm kayıtları tutar ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunur.


2. TANIMLAR

Aday: Belgelendirilmek üzere başvuru yapan ve yeterliliğe giriş şartlarını taşıyan kişidir.
Sınav Yapıcı: İlgili ulusal yeterlilikteki değerlendirici ölçütlerini karşılayan ve METROPOL Belgelendirme
tarafından adayların teorik bilgi düzeylerini ve performanslarını ulusal yeterliliklerde tanımlanan şartlar
doğrultusunda ölçmek ve değerlendirmek üzere görevlendirdiği kişidir.
Gözetmen: METROPOL Belgelendirme tarafından gerçekleştirilen sınavlarda kamera kaydı ve sınav düzenini
sağlamak üzere görevlendirilen ve değerlendirici ölçütlerini karşılamak zorunda olmayan kişidir.


3. SORUMLULAR

Sınav görevlileri ve adaylar bu talimatın şartlarına uymakla yükümlüdür.


4. UYGULAMALAR

4.1. Bilgi ve Becerinin Sınanması, Değerlendirilmesi

4.1.1. Zorunlu Birimler

13UY0142-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
13UY0142-3/A2 : Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim İşlemleri

(T1) Teorik Sınav

Zorunlu A1 ve A2 birimlerinde yapılandırılmış yazılı sınav (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav soruları,
yapılandırılmış sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini
ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Her birimde
sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yapılandırılmış yazılı sınav soruları
METROPOL BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
T: Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. A1 birimi için yirmidört (24) soru , A2 birimi içinde otuz (30) soru
sorulur Her soru eşit puana sahiptir. Adayın başarılı sayılması için en az A1 den % 70 başarı, A2 den de %50
basarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Soru başına sınav süresi 1,5
dakikadır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek
şekilde tasarlanır. Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

(P1) Performansa Dayalı Sınav

P: Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) mesleğinde A1ve A2 birimlerine ilişkin başarım ölçütleri
belirlenen kontrol listesine göre, uygulama ortamında alınan puanlara göre değerlendirilir. Kontrol listesindeki
her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme yapılır. Adayın başarılı sayılması için en az
%80 başarı sağlaması gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek üretim şartlarındaki süre ile uyumlu
olmalıdır. Bu birimde, uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav
ile ölçülür. Teorik sınavdan başarılı olamayan aday performans sınavına alınmaz. A1 biriminden
başarısız olan adaylar A2 sınavından geçse dahi başarısız sayılacaklardır.
Bu yeterlilikte performans sınavı aşağıda yazılı olduğu şekilde yapılır
• Aday çalışma süresince İSG kurallarına uyar ve gerekli önlemleri alır. Özellikle KKD kullanmak kritik
adım olduğu için risk anında gerekli koruyucu donanımı kullanmalıdır.
• Çalışma alanını çalışmaya hazır hale getirir.
• Makine üzerinde tezgâh ve donanımların çalışıp çalışmadığını kontrol eder, Makineyi üretime hazırlar.
• Verilen iş emrine uygun olarak hammaddeyi, renklendiriciyi ve tüm katkı maddelerini hazırlar.
• Verilen talimatlara göre uygun kalıbı seçer. Bu işlem Kritik adımdır.
• Seçilen Kalıbı, güvenlik önlemlerini alarak ekstrüdere yerleştirir ve eğimini terazi ile kontrol ederek
sabitler. Bu işlem Kritik adımdır.
• Kalıpla alakalı yapılması gereken tüm ayarları ve işlemleri gerçekleştirir.
• Kalibratörü masaya yerleştirerek kalıp-kalibratör eksen ayarını yapar. Bu işlem Kritik adımdır.
• Kalibratöre soğutma ve vakum hortumlarını bağlar.
• Havuz giriş çıkışlarını bağlar.
• Gerekli tüm set değerlerini girerek, eriyik sıcaklığı, burgu besleme ayarı, dozaj devir ayarlarını yapar.
• Çekici, testere limiti, palet, sarıcı, devirici gibi unsurlar için gerekli tüm ayarları yapar.
• Çıkan üründen kesit alarak imalata uygunluk kontrollerini yapar.
• Ürünün tartımı, sayımı ve paketlenmesini yapar.
• Üretim sonunda tüm çalışan aksanları kapatarak, kalıbı söker.
• Makinenin, kalıbın temizlik ve yağlama işlemlerini yapar.
• Çalışma alanını bir sonraki üretime hazır bir şekilde bırakır.

Performans sınavında Adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını,
başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek Plastik Profil Üretim Operatörü Performans
Değerlendirme Listesi’ne (A1-A2) yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip
sonuçlar belirlenir. Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4.1.2 Seçmeli birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.


4.2 Ölçme ve Değerlendirme

Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) Seviye 3 (13UY0142 -3 /01) Ulusal Yeterliliğine göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve
belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, Teorik yapılandırılmış yazılı sınav ve uygulamalı sınav
şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada
verilmesi de mümkündür. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterliliğin elde edilmesi için adayın zorunlu A1 ve A2 birimlerinin tamamından başarılı olması
gerekmektedir. Adayın performansa dayalı uygulama sınavına kabul edilebilmesi için teorik bilgi
sınavlarından başarılı olması gerekir.
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği biriminden başarısız olan adaylar A2 sınavından geçse dahi başarısız
sayılacaklardır.
Aday, başarı sağlayamadığı bölümlere yönelik 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Ancak 1 yıldan fazla ara
vermesi durumunda birimde tanımlanan her iki sınava da yeniden girmesi gerekir. Yeterlilik belgesinin
geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


4.3 Diğer Şartlar

• Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur.
• Sınav süresince kesintisiz olarak kamera kaydı alınır.
• Sınav kurallarını ihlâl eden adayların sınavı geçersiz sayılır.
• Adaylar Kimlik Belgelerini (Fotoğraflı Nüfus Kâğıdı ya da Ehliyet) sınavda hazır bulundurmalıdırlar.
• Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve erişilemeyecek şekilde kaldırılır.
• Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav
kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler)
sınav alanından çıkartılır.

• Çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan
elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte
hafıza aygıtları ile sınava girilmez.
• Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi METROPOL tarafından sağlanır. METROPOL
tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal
bulundurmamaları gerekmektedir.
• Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek
bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
• Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmeleri yasaktır.
• Teorik sınav alanından ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmez.
• Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum
tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler)
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
• Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
• Sınav bitiminde kâğıtlar Metropol sınav gözetmenine teslim edilir.
• Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı
şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.
• Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı
etkileyebilecek sorular soramaz.
• Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
• Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi
tarafından sonlandırılır.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer
kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu
adaylar sınavdan başarısız sayılır.
• Mülakat sınavlarında Sınav süresince sorulara verilen cevapların yüksek sesle ve anlaşılır bir şekilde
verilmesi gerekmektedir.Sınav görevlisine “cevap bu mu, böyle mi, bunu demek istediniz” şeklinde sorular
sorulmamalıdır.
Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.


4.4.1 Belgelendirme

Sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde
belge kararları verilerek www.metropolbelgelendirme.com web sitesinden yayınlanır.


Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.


 

4.4.2 Belgelerin Teslimi

Belgeler, başvuru formunda belgelendirilmiş kişinin belirttiği şekilde, belgelendirilmiş kişiye/firma yetkilisine
imza karşılığı, kargoyla veya taahhütlü posta ile gönderilir.


4.4.3 Belgenin Kaybedilmesi

Belgelendirilmiş kişi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ekinde
kayıp ilanını belirterek talep eder. Belge yenileme ücreti alınarak 1 hafta içinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna
belge talebi iletilir.


4.4.4 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve belge 5 (beş) yıl süresince
geçerlidir.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir
kez gözetim raporu hazırlanır. Gözetime yönelik Metropol internet sitesinde yapılan genel duyuruların yanı sıra,
gözetim zamanı gelen belge sahipleri tespit edilerek 1 ay önce gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili mail,
taahhütlü posta, telefon gibi iletişim araçları kullanılarak uyarıda bulunulur. Belgeli kişi, meslek alanı ile ilgili
olarak çalıştığı kuruluştan ve/veya işvereninden www.metropolbelgelendirme.com adresinde yer alan “Gözetim
Formu”nu doldurmasını ister. Eğer belgeli olduğu mesleği yapmıyorsa, yeterlilik belgesini aldıktan sonra,
belgeli olduğu mesleği yaptığı işyerinden Gözetim Formunun doldurulması istenir. Belgeli personel, Gözetim
Formunu uygun bir şekilde ve zamanında METROPOL’ e sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde
kanıt sunulmaması durumunda, belge askıya alınır.
Belgeli personelin, gözetim kanıtlarını eksik olarak sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için
METROPOL tarafından 1 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi
süre sonunda askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi en az 6 ay en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna
kadardır. Bu süre içerisinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.


4.4.5 Yeniden Belgelendirme

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili
METROPOL‘e performansına ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda yapılacak gözetimde kişinin belge
geçerlilik süresi içinde fiilen 3 (üç) yıl Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3) mesleğinde
çalıştığını belgeleyebilmesi esastır. Meslekten uzak kalma süresi üst üste 2 (iki) yılı geçmeyen, belge geçerlilik
süresi içerisinde (2. yılın sonundan itibaren) ve belge geçerlilik süresi sonunda (5. yılın sonundan itibaren)
yapılacak gözetim izlemelerinde çalışma süresi yeterli bulunan belge sahipleri yeterli olarak değerlendirilir.
Yeterli görülen belge sahiplerinin belgeleri sınava gerek kalmaksızın 5 (beş) yıl daha uzatılır. Belge geçerlilik
süresi içinde meslekte yeterli çalışma süresini gerçekleştiremeyen belge sahibi kişiler, ölçme değerlendirme
sisteminde tarif edilen sınava yeniden girip başarı göstererek belgelerini güncelleyebilirler. İkinci 5 (beş) yılın
sonunda, belge geçerlilik süresini uzatmak için ölçme değerlendirme sisteminde tarif edilen sınava girilmesi

zorunludur. Sınavlarda başarılı olanların belgeleri 5 (beş) yıl için yenilenir. Uzatma süresi bittikten sonra (ilk
sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.


4.4.6 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Aşağıda belirtilen durumlar tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal
edilir.
• Belgelendirilmiş kişi hakkında, belgelendirildiği Ulusal Yeterliliğin gereklerini yerine getirmediği
gerekçesi sunularak şikayette bulunulması durumunda ve şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir
karar alınması, belgenin askıya alınmasını gerektirir.
• Belge gözetim süresini dolduran ve METROPOL tarafından istenilen belgeleri ibraz etmeyen kişilerin
belgeleri askıya alınır.
• Gözetim Raporunun değerlendirilmesi sonucunda Karar Verici tarafından belge askıya alınabilir veya iptal
edilebilir.
• Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde belge iptal
edilir.
• Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı davranan belgelendirilmiş kişinin, belgesi iptal
edilir.
• Belgesi askıya alınan kişiye gerekçeleri yazılı olarak bildirilir ve METROPOL web sitesinde duyurular
bölümünde belgesi askıya alınan kişinin ad-soyad ve sertifika bilgileri yayınlanır.
• Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette
bulunamazlar.
• Belgenin iptal edilmesi durumunda iptal kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurulur.
Belgesi iptal edilen kişi Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi ve kendisine verilen belgeyi tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde METROPOL’e iade etmekle yükümlüdür.
• Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş
personelin değişiklik şartlarına gözetim tarihine kadar uyum sağlaması gerekmektedir.
• Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar belgelendirilmiş
personelin değişiklik şartlarına uyum sağlanması gerekir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir.


4.7 Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları


4.8 İtiraz Veya Şikâyet

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden
belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz veya şikâyetin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi web
sitesinden İtiraz veya Şikâyet Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) METROPOL‘e
teslim eder veya faks, e-posta ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonucunun yayınlanmasından tarihinden itibaren 2 gün içinde yapılmalıdır.
METROPOL’e yapılan İtiraz veya Şikâyet 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine
bildirilir.


4.9. REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

13UY0142-3 Plastik Profil Üretim Operatörü Seviye 3 Yayın Tarihi 27/02/2013 Rev. No:01