info@metropolbelgelendirme.com
0212 213 60 06

Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3)

Metropol Belgelendirme > Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3)

1. AMAÇ/KAPSAM

Bu program, Otomotiv Kaportacısı Seviye 3 (11UY0006-3 REV 03) Ulusal Yeterliliğine göre adayının
belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,
kabul şartlarını hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3), motorlu araç
imalatı sürecinde, gövdede oluşan küçük çaplı kusur ve hataları gidermek için gerekli hizalama,
konumlandırma, düzeltme, gerdirme, çektirme ve zımparalama türünden işlemleri yapan kişidir. Bu işlemler
sırasında araçlarda kapı ve kapak boşlukları ile ek yerlerinin kenarlarının çeşitli yöntemlerle onarılması ve
aracın genel görünümünün düzgün şekilde oluşturulması esastır. Kaportası düzeltilen yerlerin zımparalanıp
metal profilden, sacdan veya diğer malzemeden yapılmış parçaları kusursuz ve yüzey düzgünlüğü sağlanmış
olarak orijinal şekline getirmek veya gereken durumlarda değiştirmek ve boyamaya hazırlamak otomotiv
kaportacısının mesleki yetkinliğini gerektirir. Otomotiv kaportacısı kısmi nezaret altında gerçekleştirdiği
kaportacılık işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir
şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk
alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. Onarımı tamamlanan otomotiv yarı ürün veya
ürünlerinin uygun şekilde diğer iş merkezlerine iletimi veya istiflenmeleri ile, birlikte çalışılan diğer kişilerin
emniyetinin sağlanması otomotiv kaportacısının sorumlulukları arasında yer alır.


2. TANIMLAR

Aday: belgelendirilmek üzere başvuru yapan ve yeterliliğe giriş şartlarını taşıyan kişidir.
Sınav Yapıcı: İlgili ulusal yeterlilikteki değerlendirici ölçütlerini karşılayan ve METROPL Belgelendirme
tarafından adayların teorik bilgi düzeylerini ve performanslarını ulusal yeterliliklerde tanımlanan şartlar
doğrultusunda ölçmek ve değerlendirmek üzere görevlendirdiği kişidir.
Gözetmen: METROPOL Belgelendirme tarafından gerçekleştirilen sınavlarda kamera kaydı ve sınav düzenini
sağlamak üzere görevlendirilen ve değerlendirici ölçütlerini karşılamak zorunda olmayan kişidir.


3. SORUMLULAR

Sınav görevlileri ve adaylar bu talimatın şartlarına uymakla yükümlüdür.


4. UYGULAMALAR

4.1. Bilgi ve Becerinin Sınanması, Değerlendirilmesi

4.1.1. Zorunlu Birimler

11UY0006-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
11UY0006-3/A2: İş Organizasyonu ve Ön Hazırlık İşlemleri
11UY0006-3/A3: Kaporta Onarım İşlemleri

(T1) Teorik Sınav

Zorunlu (A1+A2+A3) yeterlilik birimlerinde yapılandırılmış yazılı sınav (T1) şeklinde gerçekleştirilir. Sınav
soruları, yapılandırılmış sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini
ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Her birimde
sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yapılandırılmış yazılı sınav soruları
METROPOL BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.

T: Çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Birimlere yönelik teorik sınavlar “Bilgiler” kontrol listesine göre
gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az, A1 birimi için yirmi beş (25) soru, A2 birimi için on (10) soru
ve A3 birimi içinde on beş (15) soru sorulur. Her soru eşit puana sahiptir. Adayın başarılı sayılması için her birimden en az %60 başarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Soru başına
sınav süresi 1,5 dakikadır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım
ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır. Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

(P1) Performansa Dayalı Sınav

Bu yeterlilikte (A2+A3) yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir.A2 birimi
yeterliliği A3 birimi içine tanımlanmıştır. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek
alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için Otomotiv Kaporta Seviye 3 (11UY0006-3/03) Ulusal
Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır.
Bu yeterlilikte performans sınavı aşağıda yazılı olduğu şekilde yapılır
Aday sınava başlamadan önce kişisel koruyucularını giyer. Çevre güvenliklerini alır. Kalite gerekliliklerine göre
dikkatli çalışır. Aracın dış yüzeyini kaportayı gözle kontrol eder. Gerekli olan el aletlerini, yedek malzemelerini
ve kullanacağı kontrol malzemelerini hazırlar. Mekanik bağlantıları kontrol eder. Araç kataloğunu inceler.
Araç hasarını inceler. Gerekli gördüğü parçaları söker. Mekanik ve elektrik bağlantıları söker. Aracın
düzeltilecek yerini temizler ve incelenir. Uygun malzemeler hazırlanır. Gerekli gördüğünde ölçüm işlemlerini
yapar. Hasarlı parça üzerinde düzeltme ve doğrultma yapar. Uygun olan el aletleri ile parçaya son şeklini verir.
Parçanın kontrollerini yapar. Aracın zarar görmemesi için dikkatli çalışır. Parçayı yerine takar. Son kontrollerini
yapar. Uygunsuzlukları düzeltir yapamadıklarını raporlar. Araç temizlenir. Malzemeler toplanır temizlenir ve
kaldırılır.

NOT: PERFORMANS SINAVI SÜRESİNCE ADAYLAR K.K.D. EKİPMANLARINI KULLANICAK
SINAV SÜRESİNCE KENDİSİNİ VE DİĞER ADAYLARI TEHLİKEYE DÜŞÜRMEYECEK
ŞEKİLDE ÇALIŞMA YAPACAKTIR. AKSİ HALDE ADAY SINAVDAN ÇIKARILACAKTIR VE
BAŞARISIZ SAYILACAKTIR.

(A2+A3) yeterlilik birimlerinde kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir.
Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans
göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
Performans sınavında Adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını,
başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek OTOMOTİV KAPORTACISI-3 Performans
Değerlendirme Listesi’ne (A2-A3) yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip
sonuçlar belirlenir. Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4.1.2 Seçmeli birimler

Bu yeterlilikte seçmeli birim yoktur.


4.2 Ölçme ve Değerlendirme

Otomotiv Kaportacısı Seviye 3 (11UY0006-3/03) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak
ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya
çalışma sahalarında, teorik yapılandırılmış yazılı sınav ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik
birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Ancak her
birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır
Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu A1, A2 ve A3 birimlerinin tamamından başarılı olması
gerekmektedir. Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu
bölümden/bölümlerden bir yıl içinde iki ücretsiz sınav hakkı daha kullanabilir.. Yeterlilik birimlerinin
geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir
yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Yeterlilik
belgesinin geçerlilik süresi ise belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.


 

4.3 Diğer Şartlar

• Adaylar sınav başlamadan 15 dakika önce hazır bulunur.
• Sınav süresince kesintisiz olarak kamera kaydı alınır.
• Sınav kurallarını ihlâl eden adayların sınavı geçersiz sayılır.
• Adaylar Kimlik Belgelerini (Fotoğraflı Nüfus Kâğıdı ya da Ehliyet) sınavda hazır bulundurmalıdırlar.
• Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir ve erişilemeyecek şekilde kaldırılır.
• Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav
kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler)
sınav alanından çıkartılır.
• Çağrı cihazı, telsiz, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlar, silah vb. teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan
elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açı ölçer, cetvel, USB bellek, hafıza kartı vb. özellikte
hafıza aygıtları ile sınava girilmez.
• Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi METROPOL tarafından sağlanır. METROPOL
tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri gibi yardımcı materyal
bulundurmamaları gerekmektedir.

• Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek
bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
• Adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmeleri yasaktır.
• Teorik sınav alanından ayrılan aday sınavını tamamlamış sayılır ve sınavına devam etmesine izin verilmez.
• Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum
tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler)
kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
• Adaylar teorik sınav süresince birbirleri ile konuşamaz, birbirlerinden sınav gereci veya yardım isteyemez.
• Sınav bitiminde kâğıtlar Metropol sınav gözetmenine teslim edilir.
• Sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı
şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.
• Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
• Adayların sınav değerlendiricilerin talimatı olmadan sınav salonundaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
• Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi
tarafından sonlandırılır.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer
kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu
adaylar sınavdan başarısız sayılır.
• Mülakat sınavlarında Sınav süresince sorulara verilen cevapların yüksek sesle ve anlaşılır bir şekilde
verilmesi gerekmektedir.Sınav görevlisine “cevap bu mu, böyle mi, bunu demek istediniz” şeklinde sorular sorulmamalıdır.

Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.


4.4 Belgelendirme

Sınav sürecini tamamlamış adayların itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde
belge kararları verilerek www.metropolbelgelendirme.com web sitesinden yayınlanır.


Adayda Aranan Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.


 

4.4.1 Belgelerin Teslimi

Belgeler, başvuru formunda belgelendirilmiş kişinin belirttiği şekilde, belgelendirilmiş kişiye/firma yetkilisine
imza karşılığı, kargoyla veya taahhütlü posta ile gönderilir.


4.4.2 Belgenin Kaybedilmesi

Belgelendirilmiş kişi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ekinde
kayıp ilanını belirterek talep eder. Belge yenileme ücreti alınarak 1 hafta içinde Mesleki Yeterlilik Kurumuna
belge talebi iletilir.


 

4.4.3 Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve belge 5 (beş) yıl süresince
geçerlidir.
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır
Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir
kez gözetim raporu hazırlanır. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve
belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetime yönelik Metropol
internet sitesinde yapılan genel duyuruların yanı sıra, gözetim zamanı gelen belge sahipleri tespit edilerek 1 ay
önce gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili mail, taahhütlü posta, telefon gibi iletişim araçları kullanılarak
uyarıda bulunulur. Belgeli kişi, meslek alanı ile ilgili olarak çalıştığı kuruluştan ve/veya
işvereninden www.metropolbelgelendirme.com adresinde yer alan “Gözetim Formu”nu doldurmasını ister. Eğer
belgeli olduğu mesleği yapmıyorsa, yeterlilik belgesini aldıktan sonra, belgeli olduğu mesleği yaptığı işyerinden
Gözetim Formunun doldurulması istenir. Belgeli personel, Gözetim Formunu uygun bir şekilde ve zamanında
METROPOL’ e sunmakla yükümlüdür. Zamanında ve istenen şekilde kanıt sunulmaması durumunda, belge
askıya alınır.
Belgeli personelin, gözetim kanıtlarını eksik olarak sunması durumunda, eksiklikleri tamamlaması için
METROPOL tarafından 1 ay süre verilir. Bu süre içinde eksiklikleri tamamlamayan belgeli personelin belgesi
süre sonunda askıya alınır. Belgenin askıda kalma süresi en az 6 ay en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna
kadardır. Bu süre içerisinde herhangi bir düzeltici faaliyet gerçekleştirmeyen belge sahibinin belgesi iptal edilir.


4.4.4 Yeniden Belgelendirme

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili
METROPOL‘e performansına ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Otomotiv Kaportacısı fiili olarak
toplam 30 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Fiilen çalıştığını belgeleyemeyen
kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Uzatma süresi bittikten
sonra (ilk sınavın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra) teorik ve uygulamalı sınav yapılır.


4.4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Aşağıda belirtilen durumlar tespit edildiğinde, uygunsuzluğun durumuna göre belge askıya alınır ya da iptal edilir.

• Belgelendirilmiş kişi hakkında, belgelendirildiği Ulusal Yeterliliğin gereklerini yerine getirmediği
gerekçesi sunularak şikayette bulunulması durumunda ve şikâyetin değerlendirilmesi sonrasında aleyhinde bir
karar alınması, belgenin askıya alınmasını gerektirir.
• Belge gözetim süresini dolduran ve METROPOL tarafından istenilen belgeleri ibraz etmeyen kişilerin
belgeleri askıya alınır.
• Gözetim Raporunun değerlendirilmesi sonucunda Karar Verici tarafından belge askıya alınabilir veya iptal
edilebilir.

• Belgelendirilmiş kişinin belgeyi kötü amaçla, yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde belge iptal
edilir.
• Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı davranan belgelendirilmiş kişinin, belgesi iptal
edilir.
• Belgesi askıya alınan kişiye gerekçeleri yazılı olarak bildirilir ve METROPOL web sitesinde duyurular
bölümünde belgesi askıya alınan kişinin ad-soyad ve sertifika bilgileri yayınlanır.
• Belgesi askıya alınanlar belgenin askıya alındığı süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette
bulunamazlar.
• Belgenin iptal edilmesi durumunda iptal kararının tebliğinden itibaren belgenin kullanımını durdurulur.
Belgesi iptal edilen kişi Belge, Logo ve Marka Kullanım Sözleşmesi ve kendisine verilen belgeyi tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde METROPOL’e iade etmekle yükümlüdür.
• Belgelendirme programında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, belgelendirilmiş
personelin değişiklik şartlarına gözetim tarihine kadar uyum sağlaması gerekmektedir.
• Değişiklikler gözetim tarihinden sonra yapılmış ise yeniden belgelendirme tarihine kadar belgelendirilmiş
personelin değişiklik şartlarına uyum sağlanması gerekir. Yasal zorunluluk durumunda ise bu süre kısaltılabilir.


4.5 Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları


4.6 İtiraz Veya Şikâyet

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden
belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz veya şikâyetin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi web
sitesinden İtiraz veya Şikâyet Formunu doldurur ve imzalayarak (şahsen müracaat yapıldı ise) METROPOL‘e
teslim eder veya faks, e-posta ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonucunun yayınlanmasından tarihinden itibaren 2 gün içinde yapılmalıdır.
METROPOL’e yapılan İtiraz veya Şikâyet 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine
bildirilir.


4.7 REFERANSLAR

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;

İlgili Yeterlilik

11UY0006–3 Otomotiv Kaportacısı Seviye 3 Yayın Tarihi 22/03/2011 (REV-03)