info@metropolbelgelendirme.com
0212 213 60 06

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Politikalarımız

Metropol Belgelendirme > Misyonumuz, Vizyonumuz ve Politikalarımız

Misyonumuz

Tarafsız, dürüst ve adil olmayı ilke edinen bir anlayış ile kişilerin yeterliliklerini belgelendirmek,ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli ve belgeli iş gücünün oluşmasına katkıda bulunmak ve uzman kadromuzla hizmet kalitesini arttırarak müşterilerimizin güvenini kazanmak.

Vizyonumuz

Nitelikli insan kaynağının yetkilendirilmesinde görev alan kurumlar arasında , Türkiye’nin her bölgesinde en çok tanınan, en etkin ,en güvenilir ve en saygın kurumları arasında yer almak

bram-naus-n8Qb1ZAkK88-unsplash

Politikalarımız

Tarafsızlık, güvenlik, dürüstlük, tüm adaylar için adalet ve eşitlik anlayışı öncelikli ilkelerimizdir. En temel belgelendirme politikamız, hiçbir ayırım yapmaksızın sadece hak eden ve yeterli adayları belgelendirmektir.

Fırsat Eşitliği Politikası

• Belgelendirmede temel şartları belirleyerek, başvurmak isteyen herkesin ulaşmasını sağlamak,

• Belgelendirme faaliyetlerini, başvuran kişiye veya kuruluşun büyüklüğüne bağlı olamadan,

herkese eşit imkan ve adil ücret ile ulaştırmak,

•Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

•Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,

•Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate almak,

•Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasını ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak

Kalite güvencesinin sağlanması politikası

• Kalite yönetim sistemimizi TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirilmek ve sürekli iyileştirmek,

• İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek

• Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,

• Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak.

İç doğrulama politikası

• Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,

• İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,

• İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,

• İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak.

İtiraz ve şikâyetlerin değerlendirilmesi politikası

• Kuruluşumuz itiraz ve şikayetin ele alınması sürecinin tüm aşamalarında alınan bütün kararlardan sorumludur.

• İtirazların kabulü, soruşturması ve kararı, itiraz edene karşı ayrımcı bir uygulamaya yol açmaması prensip olarak benimsenmiştir. Bu nedenle itirazların, yapılan faaliyetten bağımsız kişilerce incelenmesi sağlanır.

• Müşterilerden gelen itirazlar ve şikayetler yapıcı, tarafsız ve hızlı bir şekilde değerlendirilir.

• Belgelendirme kuruluşu, şikayetlerin ve itirazların ele alınması sürecinde kişi ve şikayet/itirazın ne olduğu konularındaki gizlilik şartlarına bağlı kalır.

• Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,

• Tüm adayları itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirmek,

• Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,

• Aşamalı bir temyiz prosedürünün işletmek,

• Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyeti standardize etmek ve kayıt altına almak,

• Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydını saklamak.

Belgelerin kötüye kullanımını (malpractice) engellemeye yönelik politika

• Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek,

• Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,

• Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize etmek ve kayıt altına almak,

• Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak.

Risk yönetimi politikası

• Belgelendirme faaliyetlerinin güvenliği, tarafsızlığı ve gizliliğini olumsuz etkileyebilecek tehlikeleri analiz ederek riski azaltmak, iptal etmek

• Çalışanlarımızın ve adayların iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tehlikeleri analiz ederek riski azaltmak, iptal etmek.

İş sağlığı ve güvenliği politikası

• Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek,

• İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek, minimize etmek,

• Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilgiyi sunmak

• İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,

• Çalışanlar, adaylar, tedarikçiler, ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,

• Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,

• Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtilmek,

• İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmek,

• İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanması,

• İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,

• Güvenli çalışma sistemlerini uygulamak ve risk teşkil eden durumlar kontrol altında tutmak,

• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasının sağlanması.

Uygun olmayan faaliyetlere yönelik politika

• MYK mevzuatları ve TURKAK standartlarına uygun olmayan faaliyetleri yapmamak, yapılmasına izin vermemek

• Dokümante edilmiş prosedürlere, politikalara ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirilmek,

• Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak.

Personel Eğitimi ve Geliştirme Politikası

• Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,

• Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak,

• Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlanmak,

• İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek

• Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak.

Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesine yönelik politika

• Hissedarlar, yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak ve prosedürleri bu doğrultuda işletmek,

• Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçmek ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde kayıt altına almak,

• Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunu en aza indirgemek,

• Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırmak,

• Çalışanların disiplin ve tutum davranışlarından kaynaklı olarak ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir almak,

•Finansal çıkarların, gelir ve kar beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi için önlem almak.

Metropol Yönetimi olarak; Tarafsızlık Taahhütnamesi

• Belgelendirme ve inceleme hizmetleri konusunda tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkilemeyeceğimizi, Her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının çalışanlarımızın kararlarını etkilemesine izin vermeyeceğimizi, Personelin, Komite ve Kurul Üyelerinin ticari, mali, idari ve diğer her türlü baskıdan uzak olacak şekilde karar vermesini ve iş yapmasını sağlayacağımızı,
• Tüm başvuru sahipleri; daha önce belge /hizmet verilmiş kişi ve kuruluşlar ile verilmeyenler; arasında adil olmayı sağlayacağımızı,
METROPOL dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından inceleme ve belgelendirme faaliyetleri sonuçlarına müdahale edilemeyecek şekilde Belgelendirme prosedürlerinin yürütülmesini sağlayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Gizlilik Taahhütnamesi

• Belgelendirmiş olduğumuz çalışanlara ait bilgi, belge ve dokümanı çalışanın yazılı beyanı olmadan (Türkiye Cumhuriyeti’nin Yargı kararları ve kanuni zorunluluk durumları hariç), hiçbir kurum ya da kuruluş ile paylaşmayacağımızı, gizlilik ilkelerini koruyacağımızı,
• Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımızı,
• Metropol Belgelendirme dışındaki kişiler veya organizasyonlar tarafından inceleme ve belgelendirme faaliyetleri sonuçlarına müdahale edilmeyecek şekilde belgelendirme prosedürlerinin yürütülmesini ve gizliliğini sağlayacağımızı,
• Adaylardan, belgelendirmiş kişilerden veya belgelendirilmiş kişilerin sunduğu hizmetlerden kaynaklı tarafımıza gelen itiraz veya şikayetlerin gizlilik ilkelerimiz doğrultusunda değerlendirileceğini,

Beyan ve taahhüt ederiz.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Faaliyetlerimiz Dışındaki Faaliyetlerimize İlişkin Taahhütname;

Metropolün belgelendirme faaliyetleri dışındaki faaliyetlerinin (danışmanlık, eğitim vb.), iş ilişkisinin, belgelendirme sürecine olumlu ya da olumsuz etki etmeyeceğini beyan ve taahhüt ederiz.
Metropol yönetiminin organik bağının bulunduğu şirketlerle alakalı tarafsızlığı riske atacak durumların oluşturulmayacağını taahhüt ederiz.
Ulusal yeterliliklerde belirtilmedikçe, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek için kişileri eğitime zorlamayacağımızı taahhüt ederiz.
Sınav materyallerinin eğitim amaçlı kullandırılmayacağını, eğitim veren görevlinin o adayın sınavında yer almayacağını taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

METROPOL belgelendirme olarak, Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi çerçevesinde faaliyetlerimizi gerçekleştirirken aşağıdaki politikaları benimsedik.
Tarafsızlık, güvenlik, dürüstlük, tüm adaylar için adalet ve eşitlik anlayışı öncelikli ilkelerimizdir.
En temel belgelendirme politikamız, hiçbir ayırım yapmaksızın sadece hak eden ve yeterli adayları belgelendirmektir.
 • Tüm çalışanlar ile verilere dayalı karar vermek, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,
 • Personele her yıl bilgilendirme eğitimleri düzenleyerek, konusunda uzman personel ile zamanında, hatasız ve tarafsız hizmet vermek,
 • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek
 • Tarafsızlığı tehlikeye atacak herhangi bir baskıya (ticari, mali, vb.) izin vermemek,
 • Ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlanmak,
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek,
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak
 • Kuruluşumuz itiraz ve şikayetin ele alınması sürecinin tüm aşamalarında alınan bütün kararlardan sorumludur.
 • İtirazların kabulü, soruşturması ve kararı, itiraz edene karşı ayrımcı bir uygulamaya yol açmaması prensip olarak
benimsenmiştir. Bu nedenle itirazların, yapılan faaliyetten bağımsız kişilerce incelenmesi sağlamak düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek
Belgelerin kötüye kullanımını engellemek,
Tüm belgelendirme faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,
Kalite yönetim sistemimizi TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirilmek ve sürekli iyileştirmetir.